تقدیر هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت سیمان ایلام از مسئولین استان

                  .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.