پلمب ۱۴ واحد قصابی درسطح شهرستان ملکشاهی

پلمب ۱۴ واحد قصابی درسطح شهرستان ملکشاهی در راستای دستور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی، مبنی بر برخورد با کشتار غیرمجاز دام در سطح شهرستان، در پی بازدید کارشناسان فعال بهداشت محیط همراه با کارشناسان دامپزشکی شهرستان و نیروی انتظامی؛ تعداد ۱۴واحد قصابی پلمب وتعطیل گردید.

پلمب ۱۴ واحد قصابی درسطح شهرستان ملکشاهی

در راستای دستور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی، مبنی بر برخورد با کشتار غیرمجاز دام در سطح شهرستان، در پی بازدید کارشناسان فعال بهداشت محیط همراه با کارشناسان دامپزشکی شهرستان و نیروی انتظامی؛ تعداد ۱۴واحد قصابی پلمب وتعطیل گردید.