برخورد جدی با تخلیه کنندگان نخاله ها

دادستان مرکز استان دستور داد؛ برخورد جدی با تخلیه کنندگان نخاله ها/ضابطین سریعاً خودروها را توقیف و مراتب را گزارش کنند دادستان مرکز استان ایلام گفت: با توجه به اینکه مشاهده می شود تعدادی از مالکان خودروهای سنگین در حاشیه شهر ایلام به ویژه کمربندی شرقی و شمالی و همچنین تنگه ارغون، اقدام به تخلیه […]

دادستان مرکز استان دستور داد؛ برخورد جدی با تخلیه کنندگان نخاله ها/ضابطین سریعاً خودروها را توقیف و مراتب را گزارش کنند

دادستان مرکز استان ایلام گفت: با توجه به اینکه مشاهده می شود تعدادی از مالکان خودروهای سنگین در حاشیه شهر ایلام به ویژه کمربندی شرقی و شمالی و همچنین تنگه ارغون، اقدام به تخلیه نخاله های ساختمانی می نمایند، برخورد جدی با متخلفین باید در دستور کار قرار گیرد.

«عبدالوهاب بخشنده» با بیان اینکه این اقدام متخلفین باعث تخریب محیط زیست و مشکلات جانبی از قبیل تصادفات رانندگی می گردد، اظهار داشت: با عنایت به اینکه مکان های مشخصی توسط شهرداری جهت تخلیه نخاله های ساختمانی در نظر گرفته شده است، بنابراین تخلیه نخاله های ساختمانی در دیگر اماکن، یک جرم مشهود می باشد و به کلیه ضابطین ابلاغ می شود در صورت مشاهده خودروهایی که در حال تخلیه غیرقانونی نخاله های ساختمانی می باشند، بلافاصله خودرو مذکور توقیف و مراتب را برای تعیین تکلیف به دادسرای مرکز استان گزارش و ارسال کنند.