آخرین وضعیت بستری استان ایلام

میزان بستری هفته اخیر در مقایسه با هفته قبل در همه استان‌ها به جز کرمان و یزد کاهشی بوده و این قدری امیدوارکننده است

میزان بستری هفته اخیر در مقایسه با هفته قبل در همه استان‌ها به جز کرمان و یزد کاهشی بوده و این قدری امیدوارکننده است