پنبه در حلیم!!

قابل توجه شبکه بهداشت و دستگاه های نظارتی حلیم خریداری شده امروز در شهر ایلام که کاربر مدعی شده در حلیم به جای گوشت، پنبه وجود داشته است!   نام واحد متخلف به بهداشت ارائه شده و همچنین محصول جهت بررسی به کارشناسان ارائه می‌شود.  

قابل توجه شبکه بهداشت و دستگاه های نظارتی

حلیم خریداری شده امروز در شهر ایلام که کاربر مدعی شده در حلیم به جای گوشت، پنبه وجود داشته است!

 

نام واحد متخلف به بهداشت ارائه شده و همچنین محصول جهت بررسی به کارشناسان ارائه می‌شود.