اوج‌گیری شور انتخابات در شهرهای مختلف کشور/ آینده را رقم میزنیم

اوج‌گیری شور انتخابات در شهرهای مختلف کشور/ آینده را رقم میزنیم شورونشاط مشارکت در کمتر از چهار روز مانده به برگزاری انتخابات استان‌های مختلف کشور را در برگرفته است و مردم در حال آخرین رایزنی‌ها و تصمیم‌گیری برای انتخاب فرد اصلح هستند.  کمتر از چهار روز دیگر یک گام مهم در راستای مشارکت مردم در […]

اوج‌گیری شور انتخابات در شهرهای مختلف کشور/ آینده را رقم میزنیم

اوج‌گیری شور انتخابات در شهرهای مختلف کشور/ آینده را رقم می‌زنیم

شورونشاط مشارکت در کمتر از چهار روز مانده به برگزاری انتخابات استان‌های مختلف کشور را در برگرفته است و مردم در حال آخرین رایزنی‌ها و تصمیم‌گیری برای انتخاب فرد اصلح هستند.

 کمتر از چهار روز دیگر یک گام مهم در راستای مشارکت مردم در انتخاب سرنوشتشان برداشته می‌شود و با نزدیک شدن به روزهای پایانی تبلیغات شور انتخاباتی بیش از گذشته استان‌های مختلف کشور را فراگرفته است.

با گذری بر اخبار انتخابات در شهرهای مختلف کشور می‌توان افزایش موج مشارکت در فرایند تبلیغات و تصمیم‌گیری برای شرکت در انتخابات را مشاهده کرد.

حالا تنور انتخابات بیش از گذشته در شهرهای مختلف کشور گرم شده و در کنار شور مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شاهد افزایش فعالیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا برای جلب‌توجه رأی‌دهندگان هستیم.

فعال شدن ستادهای محلی انتخابات در محله‌های مختلف شهرها و روستاها و حضور جوانان در این ستادها نشان از پویایی و نشاط انتخاباتی دارد.

برگزاری جلسات مجازی، رقابت نامزدها در شبکه‌های اجتماعی مختلف پس از آخرین دور از مناظره‌ها شدت گرفته، همچنین بازار برگزاری تریبون‌های آزاد بیش از گذشته رونق گرفته است.

پخش نظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های استانی نیز فرصت بهتری برای تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان در استان‌های مختلف کشور فراهم کرده و مردم در حال بررسی برنامه‌های استانی نامزدها برای اتخاذ تصمیم نهایی هستند.