🔴آگهی مزایده🔴

  ✅سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد یک باب مغازه به مساحت ۱۰۵ متر مربع با کاربری تجاری واقع در حاشیه میدان قرآن را بصورت اجاره به مدت یکسال در قالب مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید . 🔹از شرکت کنندگان در مزایده معادل ۵٪ مبلغ سالیانه اجاره بها […]

 

✅سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد یک باب مغازه به مساحت ۱۰۵ متر مربع با کاربری تجاری واقع در حاشیه میدان قرآن را بصورت اجاره به مدت یکسال در قالب مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید .

🔹از شرکت کنندگان در مزایده معادل ۵٪ مبلغ سالیانه اجاره بها ضمانتنامه بانکی اخذ خواهد شد .

 

🔹هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد .

🔹در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به عقد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

🔹از علاقمندان دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ به دفتر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ایلام واقع در مجموعه چقاسبز مراجعه فرمایند.

💠سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ایلام