چهار اسلاید از تناقض، سوءمدیریت، دروغ پردازی و عدم مسئولیت پذیری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی استان ببینید!

چهار اسلاید از تناقض، سوءمدیریت، دروغ پردازی و عدم مسئولیت پذیری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی استان ببینید! در جوابیه اول عنوان داشته اند: مفروضات نامبرده خلاف واقع میباشد اما در جوابیه دوم مفروضات نامبرده رو بعنوان جوابیه منتشر کرده‌اند!

چهار اسلاید از تناقض، سوءمدیریت، دروغ پردازی و عدم مسئولیت پذیری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی استان ببینید!

در جوابیه اول عنوان داشته اند: مفروضات نامبرده خلاف واقع میباشد اما در جوابیه دوم مفروضات نامبرده رو بعنوان جوابیه منتشر کرده‌اند!