پویش ایران سرسبز؛ هر ایرانی یک درخت

پویش ایران سرسبز؛ هر ایرانی یک درخت به یاد هر شهید هزار نهال می‌کاریم ودر سرسبزی میهن اسلامی مشارکت می‌کنیم. وعده ما: چهارشنبه ۸ دی‌ماه ساعت ۱۳ مکان:ضلع شرقی پارک جنگلی چغاسبز

پویش ایران سرسبز؛ هر ایرانی یک درخت
به یاد هر شهید هزار نهال می‌کاریم ودر سرسبزی میهن اسلامی مشارکت می‌کنیم.

وعده ما: چهارشنبه ۸ دی‌ماه ساعت ۱۳
مکان:ضلع شرقی پارک جنگلی چغاسبز