هندلینگ ضعیف فرودگاه ایلام، داد شرکت زاگرس را هم درآورد

حذف دو پرواز از ۴ پرواز ایلام - مشهد که بسیاری از مسافرین آن را زوار عراقی تشکیل می دهند، سبب نارضایتی از سوی مردم و حذف چرخه ورود ارز به کشور و ایجاد اشتغال در استان میشود.

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان

شرکت زاگرس در نامه ای به فرودگاه ایلام اعلام کرده؛ به دلیل کمبود تجهیزات و بدرفتاری ها و نقص در ارائه خدمات، پرواز های این شرکت در فرودگاه ایلام ممنوع است!

بر اساس اطلاع منابع این رسانه، شرکت خصوصی که مسئول فراهم نمودن این شرایط بوده ، اهمال و کم کاری داشته و این موضوع سبب نارضایتی مسافرین و شرکت هواپیمایی مذکور گردیده است.

سالهاست موضوع عدم ارائه خدمات مناسب از سوی این شرکت خصوصی که انحصار این خدمات در فرودگاه ایلام را داشته به گوش میخورد.

حذف دو پرواز از ۴ پرواز ایلام – مشهد که بسیاری از مسافرین آن را زوار عراقی تشکیل می دهند، سبب نارضایتی از سوی مردم و حذف چرخه ورود ارز به کشور و ایجاد اشتغال در استان میشود.

انتظار بود کمبود پرواز در مسیر ایلام – تهران با حضور شرکت زاگرس در این مسیر برطرف شود که با شرایط پیش آمده این موضوع نیز منتفی است.ضروری است نهادهای نظارتی و قضایی به این مسئله ورود کرده و با خاطیان برخورد کنند.