هشدار نظام مهندسی ایلام به متخلفان حوزه ساخت و ساز ایلام

رئیس سازمان نظام مهندسی استان:از ابتدای سال ۱۴۰۲ در صورت تخلف از سوی کارفرما، ناظر انصراف داده و هیچ ناظری از نظام مهندسی جایگزین نخواهد شد.

دستور قلع ۱۲۰ بنا در شهر ایلام صادر شده که شهرداری به عنوان مرجع اقدامی انجام نمیدهد.

ناظر نظام مهندسی مسئول گزارش تخلفات ساختمانی است مجری و متولی جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شهرداری است.

نزدیک به ۱۰۰ درصد ساختمان ها در ایلام از نقشه نظام مهندسی تخطی میکنند.

در آزمون نظام مهندسی خرید و فروش سوالات صورت گرفت. پرونده قضایی تشکیل شده و در جریان است.