صرفه جویی در وقت و هزینه مردم با رسیدگی الکترونیک به پرونده های قضایی

نقش ارتباط الکترویکی در سیستم قضایی از جهت هزینه های قضایی،صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و همچنین ارتقای مدیریت قضایی و نظارت و شفافیت عملکرد ،غیر قابل انکار است. ا ساماندهی و سیستمی شدن پرونده ها ، خدمت رسانی به مراجعین و تسهیل در نوبت دهی به پرونده های قضایی شتاب بیشتری گرفته […]

نقش ارتباط الکترویکی در سیستم قضایی از جهت هزینه های قضایی،صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و همچنین ارتقای مدیریت قضایی و نظارت و شفافیت عملکرد ،غیر قابل انکار است.

ا ساماندهی و سیستمی شدن پرونده ها ، خدمت رسانی به مراجعین و تسهیل در نوبت دهی به پرونده های قضایی شتاب بیشتری گرفته است.

لزوم ثبت نام در سامانه ثنا برای الکترونیکی پیگیر شدن پرونده های قضایی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های مردم و همچنین حذف رفت و آمدهای غیر ضروری می شود و هر فرد با استفاده از تلفن همراه خود می تواند در جریان روند پیگیری پرونده اش قرار گیرد.

با این حال برخی از شهروندان در خصوص استفاده از امکان پیگیری پرونده های قضایی خود بصورت الکترونیکی از مشکل آنتن دهی و ضعیف بودن اینترنت انتقاد کردند و آنرا دلیل استقبال نکردن شهروندان از دادرسی های الکترونیکی بیان کردند.