اینفوگرافیک؛

سهم ایران از بازار جهانی زعفران؛ تقریبا هیچ!

در این اینفوگرافیک سهم ایران از بازار جهانی زعفران مشاهده می شود.