ریز گردها

به نظر شما ، اگر همین وضعیت گرد و غبار که الان هست اکه تو استرالیا بود ، اجازه میدادن گوسفندا را ببرن چرا ؟!!

به نظر شما ، اگر همین وضعیت گرد و غبار که الان هست اکه تو استرالیا بود ، اجازه میدادن گوسفندا را ببرن چرا ؟!!