خبرنگاران معلول و امیدهایی که انعکاس می دهند

  همزمان با اختتامیه جام رسانه امید و حضور خبرنگاران رسانه های مختلف گروهی برای انعکاس این رویداد بین المللی، شماری از خبرنگاران دارای معلولیت از استانهای مختلف کشور نیز در این رویداد حضور و در حال انعکاس خدمات دولت و نظام هستند.   حضور این خبرنگاران علاوه بر اینکه انعکاس دهنده خدمات دولت و […]

 

همزمان با اختتامیه جام رسانه امید و حضور خبرنگاران رسانه های مختلف گروهی برای انعکاس این رویداد بین المللی، شماری از خبرنگاران دارای معلولیت از استانهای مختلف کشور نیز در این رویداد حضور و در حال انعکاس خدمات دولت و نظام هستند.

 

حضور این خبرنگاران علاوه بر اینکه انعکاس دهنده خدمات دولت و نظام برای امید افرینی در جامعه هستند، از طرفی نمایشی از توانمندی این قشر برای الگو بودن برای سایر قشر معلولان جامعه نیز محسوب می شوند.

 

#پیشرفت_ایران

#رسانه_امید_آفرین

#جام_رسانه_امید

#تیم_خبری_شهید_محمود_صارمی

#ایلام_پایتخت_خادمین_اربعین_حسینی

#ایلام_قهرمان