ثبت‌ نام آزمون استخدامی پتروشیمی مسجدسلیمان آغاز شد

شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کاردانی، لیسانس و فوق لیسانس، نیروی انسانی دارای شرایط احراز خود را پس از کسب موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار استخدام […]

شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین
متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کاردانی، لیسانس و فوق لیسانس، نیروی انسانی دارای شرایط احراز خود را پس از
کسب موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار استخدام نماید.

جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

 

شرایط عمومی و اختصاصی :
۱ -تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران
۲ -متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران
۳-دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی

تبصره ۱: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ ۹/۹/۸۹۳۷ باشد.
تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، در صورت موفقیت در مراحل مربوطه پس از تائید
پزشک صنعتی معتمد شرکت و به شرط توانایی کار در سمت سازمانی مربوطه، بلامانع خواهد بود.

شرط سن داوطلبان :

۱ -دارا بودن حداکثر ۳۰سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس
۲۱ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس
۲۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی تا تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷
تبصره ۱:مدت زمان خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده می شود.
تبصره ۲ :حداقل معدل کل مورد قبول برای مقاطع تحصیلی مطابق با جدول آگهی می باشد.
تبصره۳:تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ باشد.
تبصره ۱ :سابقه خدمت موثر و مرتبط در شرکت های مشابه با ارائه گواهی معتبر، به ازای هر سال سابقه کار مفید و مرتبط
یک سال به حداکثر سنین اعالم شده فوق اضافه خواهد شد. )سابقه معتبر در صورت بارگزاری و ارائه سابقه پرداخت بیمه
محاسبه میگردد(
تبصره ۵ :برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه تهران / شریف/ صنعتی امیرکبیر / نفت/ اهواز/ شیراز/ اصفهان/
علم و صنعت / خواجه نصیرالدین طوسی / عالمه طباطبایی / تربیت مدرس و فردوسی مشهد یک نمره تقلیل در حداقل معدل
کل مورد قبول منظور خواهد شد.
۵ -مدرک تحصیلی دانشگاهی قابل قبول شامل مراکزی است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاههای سراسری و آزاد
اقدام به جذب دانشجو نموده باشند.
۶ -تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله طبق تائید پزشک صنعتی معتمد شرکت خواهد بود.
۷-عدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
۸ -عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی )موکداً اعالم می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص
شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد.(
۹ -نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی
۱۰ -متقاضیان بومی دارای اولویت در استخدام می باشند.
تبصره:داوطلب بومی به فردی اتالق می شود که متولد یا ساکن یکی از شهرستان های مسجد سلیمان، اندیکا، اللی، هفتکل بوده و یا
مدرک تحصیلی دیپلم خود را از یکی از شهرهای ذکر شده اخذ نموده باشد.

 شرایط اولویت های اجتماعی مطابق جدول زیر می باشد:

اولویت معافیت از شرط معدل اولویت امتیازی
فرزندان شهدا، مفقودین، جانبازان، آزادگان ۱ نمره %۲۰ کل امتیاز کسب شده
جانبازان ۱ نمره هر %۵ جانبازی %۹ و حداکثر %۲۰ کل امتیاز کسب شده
آزادگان ۱نمره هر سال اسارت %۲ و حداکثر %۲۰ کل امتیاز کسب شده
رزمندگان ۱ نمره هر ۱ ماه سابقه حضور در جبهه %۱و حداکثر %۲۰ کل امتیاز کسب شده
ساکنین شهرستانهای مسجد سلیمان،اندیکا، اللی و هفتکل۱ نمره %۱۵ کل امتیاز کسب شده

مراحل ثبت نام :
۱۱-۱ -مراجعه به وب سایت شرکت )COM.MISIPCC.WWW)
۱۱-۲ -تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در بخش استخدام
۱۱-۳ -ارسال سایر مدارک شناسایی. )شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهی پایان خدمت، مدرک تحصیلی دیپلم و آخرین
مدرک تحصیلی(
تبصره ۱ :کلیه مراحل ثبتنام رایگان بوده و بدون اخذ وجه از متقاضی انجام میپذیرد
ثبت نام :
داوطلبان در صورت دارا بودن شریط الزم می توانند از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ۰۳/۰۳/۱۳۹۷  لغایت ساعت ۲۴ روز
پنجشنبه مورخ ۲۱/۰۹/۸۹۳۷ جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.misipcc.com مراجعه و پس از ارائه
اطالعات درخواستی بدون واریز هزینه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگیری خود اقدام نمایند.
پیگیری ثبت نام :
پیگیری ثبتنام صرفاً از طریق وبسایت رسمی شرکت و با استفاده از کد پیگیری ارائه شده انجام خواهد پذیرفت.
اطلاع رسانی به متقاضیانی که دارای شرایط احراز جذب میباشند، از طریق سایت و در قسمت پیگیری ثبت نام انجام خواهد
پذیرفت.
نکات مهم :
۱۳-۱ -قبل از ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی تکمیل فرم موجود در وب سایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید.
۱۳-۲ -ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم گردد.
۱۳-۳ -مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در
مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به
عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۴ -تذکرات مهم :
۱۴-۱ -ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.
۱۴-۱ -به منظور جلوگیری از سوء استفاده از متقاضیان، موکّدا اعالم میشود کلیه مراحل ثبتنام رایگان بوده و بدون اخذ وجه
از متقاضی انجام میپذیرد.
۱۴-۲-به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس ازمهلت مقرر (۲۴/۰۳/۱۳۹۷ )اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۴-۳-پس از پایان مهلت نهایی ثبتنام، مطابق با سه برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت نسبت به اعالم اسامی پذیرفته شدگان جهت
مصاحبه های فنی و تخصصی و روانشناختی و پزشکی اقدام می شود تا پس از انجام سایر مراحل، قبول شدگان نهائی انتخاب شوند.
۱۴-۴ -الزم به توضیح است که جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی )مشتمل بر
احراز شرایط عمومی، تایید رزومه تخصی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی( تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان
در هر یک از مراحل فوق موفقیت الزم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
۱۴-۵ -جذب نیرو صرفاً جهت به کارگیری در واحدهای مورد نیاز شرکت در محل سایت شرکت صنایع پتروشیمی
مسجدسلیمان می باشد.
۱۴-۶ -از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان ۷ سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد.
۱۴-۷ -استخدام نیروی انسانی برای سال اول، در قالب کارورزی و همراه با حداقل حقوق قانونی عقد گردیده که در صورت
رضایت طرفین از شرایط همکاری، قرارداد سال جدید بر اساس آییننامه حقوق و دستمزد شرکت برقرار خواهد شد.

 

لینک ثبت نام