تخلف استاندار ایلام ! سازمان بازرسی ورود کند

حضور معاون توسعه استانداری در این پست ممنوع بوده و خلاف قانون میباشد!

شرکت مهندسی آبفا کشور اعلام کرده ماموریت سرپرست معاونت توسعه استانداری ایلام ممنوع میباشد!

 

بدین صورت حضور معاون توسعه استانداری در این پست ممنوع بوده و خلاف قانون میباشد!

 

باید ببینیم واکنش استاندار ایلام که این پست را به یکی از نزدیکان یکی از نمایندگان سپرده چیست! استانداری که به قوانین اداری تسلط نداشته و عجولانه در حال انتصاب است!