استخدام نیروی انسانی مورد نیاز پایگاه های فوریت های پزشکی استان

 سهمیه تعداد نفرات آزمون استخدامی فوریت های پزشکی استان به تفکیک هر شهرستان: ایلام کارشناس: پایگاه شهدا ۱نفر/پایگاه اورژانس هوایی ۲ نفر کاردان یا کارشناس: پایگاه چوار ۲نفر/پایگاه پاکل یک نفر. آبدانان کارشناس: پایگاه سرابباغ ۱ نفر/پایگاه مورموری ۱ نفر کاردان یا کارشناس: پایگاه سرابباغ ۱نفر/پایگاه مورموری ۱نفر. ایوان کارشناس: پایگاه زرنه ۱نفر کاردان یا […]

 سهمیه تعداد نفرات آزمون استخدامی فوریت های پزشکی استان به تفکیک هر شهرستان:

ایلام
کارشناس: پایگاه شهدا ۱نفر/پایگاه اورژانس هوایی ۲ نفر
کاردان یا کارشناس: پایگاه چوار ۲نفر/پایگاه پاکل یک نفر.
آبدانان
کارشناس: پایگاه سرابباغ ۱ نفر/پایگاه مورموری ۱ نفر
کاردان یا کارشناس: پایگاه سرابباغ ۱نفر/پایگاه مورموری ۱نفر.
ایوان
کارشناس: پایگاه زرنه ۱نفر
کاردان یا کارشناس: پایگاه چهارمله ۲ نفر.
سیروان
کارشناس: پایگاه شهری ۲نفر
کاردان یا کارشناس: پایگاه شهری ۱نفر/پایگاه سه راهی کارزان ۱نفر.
دهلران
کارشناس: پایگاه پهله ۱نفر/پایگاه بیشه دراز ۱نفر
کاردان یا کارشناس: پایگاه پهله ۱نفر/پایگاه بیشه دراز ۱نفر/پایگاه سه راهی کاور ۱نفر.
مهران
کارشناس: پایگاه صالح آباد ۱نفر/پایگاه پایانه مرزی ۱نفر
کاردان یا کارشناس: پایگاه چنگوله ۱نفر/پایگاه کنجانچم ۲نفر/پایگاه پایانه مرزی ۱نفر.
ملکشاهی
کارشناس: پایگاه گنبد پیرمحمد ۱نفر/پایگاه مهر ۱نفره
کاردان یا کارشناس: پایگاه ترشابه ۲نفر/پایگاه مهر ۱نفر.
بدره
کارشناس:پایگاه چشمه شیرین ۱نفر.
جمع کل:۳۴نفر
افراد دارای مدرک فوریت های پزشکی، پرستاری و هوشبری مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
⬅داشتن گواهینامه ب۲ الزامی است.

ثبت نام از تاریخ ۹۷/۶/۲۴ از طریق آدرس اینترنتی:??
azmoon.medilam.ac.ir