اجرای طرح نسخه الکترونیک در ایلام

از امروز خدمات رسانی به بیماران به صورت الکترونیکی و تنها با ارائه کارت ملی امکان پذیر است. روزگاری با استفاده از دفترچه های بیمه نسخه بیماران را تجویز میکردند اما از امروز خدمات رسانی به صورت الکترونیکی و تنها با ارائه کارت ملی امکان پذیر است. بر اساس برنامه ششم توسعه پرونده الکترونیک سلامت […]

از امروز خدمات رسانی به بیماران به صورت الکترونیکی و تنها با ارائه کارت ملی امکان پذیر است.

روزگاری با استفاده از دفترچه های بیمه نسخه بیماران را تجویز میکردند اما از امروز خدمات رسانی به صورت الکترونیکی و تنها با ارائه کارت ملی امکان پذیر است.

بر اساس برنامه ششم توسعه پرونده الکترونیک سلامت باید اجرایی شود و الزام قانونی برای نسخه الکترونیک وجود دارد.

رحیمی مدیر کل بیمه سلامت ایلام گفت: زیرساخت های اجرای کامل این طرح در استان فراهم است و ۲ ماهی میشود طرح نسخه الکترونیک در استان اجرا می شود.