آمار امروز کرونا در ایلام یکشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۰

  موارد جدید ابتلا ۱۵ موارد فوتی ۱ (ایلام) بستری امروز ۱۳ کل مبتلایان تا امروز ۶۶۹۹۴ کل فوتی ها ۱۱۷۴ بستری موجود ۴۷ بهبود یافته ۶۶۷۳۷

 

موارد جدید ابتلا ۱۵
موارد فوتی ۱ (ایلام)
بستری امروز ۱۳
کل مبتلایان تا امروز ۶۶۹۹۴
کل فوتی ها ۱۱۷۴
بستری موجود ۴۷
بهبود یافته ۶۶۷۳۷