چهارشنبه , ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
آخرین خبرها

استخدام علوم پزشکی ایلام

 

دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی ایـلام بـرای تأمیـن نیـروی انسـانی مـورد نیاز خـود در خانه های بهداشـت تحـت پوشـش، طبـق مفـاد مـاده یـک دسـتورالعمل اجرایـى پذیـرش و اسـتخدام بهـورز در نظـر دارد از محـل مجوزهـاى اسـتخدامی شـماره ۳۸۶۷۰ مـورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸، شـماره ۱۵۱۶۰۹ مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ و ۱۳۶۶۵۸ مـورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ سـازمان امـور ادارى و اسـتخدامى کشـور و همچنیـن مفـاد بخشـنامه شـماره ۱۰۱/۲۲۸۲/د مـورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ مدیـر کل حـوزه وزارتـى وزارت بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـکى، تعـداد ۵۳ نفـر از افـراد واجـد شـرایط را بصـورت اسـتخدام پیمانـى مطابـق جـدول شـماره )۱( وتعـداد ۳ نفـر بصـورت قـراداد کار معیـن از محـل مجـوز بنـد ۱ تبصـره مـاده ۱ دسـتورالعمل اجرائـى جـذب بهـورز مطابـق جـدول شـماره)۲( از طریـق امتحـان تخصصـی، مصاحبـه و گزینـش بـرای پذیـرش در رشـته شـغلی بهـورز در محلهـاى تعییـن شـده اسـتخدام کند

 

۳-۶

 

برای دانلود دفترچه کلیک کنید 

همچنین ببینید

گزینه های بومی که با تلاش بومی ها سوخت شدند / استاندار ایلام غیربومی خواهد بود 

✍🏻 رضا خسروی _ پایگاه خبری ایلامیان در روزهایی که گروه های سیاسی، نمایندگان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *